најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

10.Јун 2024
Рани јавни увид

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) огла­ша­ва Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС ЈА­ГО­ДИ­НА 4 – ТС СТЕ­ЊЕ­ВАЦ

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Јагодина 4 – ТС Стењевац је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 85/23. Ра­ни јав­ни увид одр­жа­ће се у тра­ја­њу од 15 да­на од 10. ју­на до 25. ју­на 2024. го­ди­не, на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у обухвату планског документа, односно у згради скупштине Града Јагодине, као и у зградама скупштина општина Ћуприја и Деспотовац.

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу до­ста­ви­ти при­мед­бе и су­ге­сти­је на из­ложе­ни ма­те­ри­јал у пи­са­ној фор­ми јединицама локалних самоуправа и Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Краља Милутина 10а, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, за­кључ­но са 25. ју­ном 2024. го­ди­не. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

Комплетан текст са претећом документацијом можете погледати у наставку.

PDF документа

Коментари
0
82

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 2 - 0 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже