најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

Здравство

Здравство

Јагодинска локална самоуправа води бригу о унапређењу здравља грађана улажући значајна средства у побољшање здравствене заштите свих грађана Јагодине, као и кроз редовне годишње акције бесплатних лекарских прегледа грађана свих сеоских и градских Месних заједница.

Како би се побољшали услови лечења сеоског становништва, град Јагодина је отворио апотеке у селима која представљају центре ка којима гравитира већина становништва сеоских Месних заједница међу којима је Глоговац, Бунар, Багрдан, Винорача, Мајур, Коларе и Ракитово. Осим тога, јагодинска локална самоуправа заједно са Здравственим центром уложила је заједничка средства за набавку опреме и возила за потребе центра, међу којима су санитетска и возила за поливалентну патронажу, као и апарат за патохистологију, мониторинг систем, фотометар итд.Здравствена установа
Апотека Јагодина
Карађорђева бб
тел: 035/221-477
Основна делатност Здравствене установе Апотека Јагодина, јесте обављање фармацеутско здравствене делатности. У састав Установе улази 9 апотека и то: апотека „Дом здравља“ у Карађевој бб, затим апотека у Никчевићевој бр.1, апотека у Максима Горког 11, апотека у Старој фабрици каблова, као и у фабрици „Елмос“ и апотеке у селу Рибару, Глоговцу, Бунару и Багрдану. У саставу Градске апотеке у Никчевићевој бр.1 налази се и Галванска лабараторија, која је комплетно опремљена за израду свих савремених препарата. Организована су и дежурства 24 часа у апотеци „Дом здравља“ и Градској апотеци и то наизменично сваког другог месеца.


Дом здравља Јагодина
Карађорђева 4
тел: 035/815-00-33
Дом здравља Јагодина се од 01.јануара 2008.године налази под ингеренцијом Градске управе града Јагодина. Дом здравља обавља примарну здравствену заштиту и његовом саставу раде и сеоске амбуланте.

Дом здравља Јагодина чини 14 служби, а то су: Служба опште медицине, Служба хитне помоћи, Служба социјалне медицине са здравственим васпитањем и поливалентном патронажом, Служба кућног лечења и здравствене неге, Служба ултразвучне дијагностике, Служба лабораторијске дијагностике, Служба стоматолошке здравствене заштите, Служба физикалне медицине, рехабилитације и спортске медицине, Служба медицине рада, Служба хигијенско епидемиолошке заштите, Служба за здравствену заштиту жена, Служба здравствене заштите предшколске деце, Служба здравствене заштите школске деце, Служба за опште, правне, економско финансијске и техничке послове. У Дому здравља се обављају и све врсте систематских прегледа за спортисте, школску и предшколску децу, раднике итд.), као и лекарске комисије за возаче свих категорија (аматери и професионалци).


Општа болница Јагодина
Карађорђева 4
Општа болница Јагодина представља самосталну здравствену установу, која почев од 01.01.2008. године обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност на секундарном нивоу. Здравствена заштита се пружа у наменски уређеним просторним капацитетима, чија укупна површина износи 15670 m2. Општа болница Јагодина организована је у седам сектора и служби и то: Сектор за интернистичке гране медицине, Сектор за хируршке гране медицине, Служба за гинекологију и акушерство, Служба за педијатрију, Служба за психијатрију, Сектор за зајединичке медицинске делатности, Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.
Савет за здравље Града Јагодине

Савет за здравље Града Јагодине основан је Одлуком Скупштине града Јагодине број 011-87/13-01-1, на XIV седници Скупштине града одржаној 12. децембра 2013. године.

Чланови Савета за здравље
 1. др Душан Стојановић, председник, представник локалне самоуправе
 2. др Јелена Николић, члан, представник локалне самоуправе
 3. др Александар Стренка, члан, представник Дома здравља
 4. др Владимир Трајковић, члан, представник Опште болнице
 5. Татјана Лазаревић, члан, представник Филијале Републичког фонда
 6. др Катарина Симић, члан, представник младих


Активности Савета за здравље доприносе ефикаснијем раду установа примарне здравствене заштите стављајући нагласак на заштиту и промоцију права пацијената. Рад је усмерен на обезбеђивање и спровођење здравствене заштите, као и очување и унапређење здравља свих категорија становништва на територији Града. Остварује се успешна сарадња са свим релевантним институцијама и установама на локалном, регионалном и републичком нивоу, што повезује све чиниоце и ресурсе неопходне за подржавање трајне бриге за здравље грађана.

Задаци Савета за здравље су
 • прати и координира рад установа здравствене заштите, чији је оснивач локална самоуправа,
 • спроводи мере у области заштите права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница,
 • о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, на који се приговор односи и даје одговарајуће препоруке,
 • разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената,
 • подноси годишњи извештај о раду о предузетим мерама за заштиту пацијената Скупштине града и министарству надлежном за послове здравља, а ради информисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и заштитнику грађана,
 • подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије града и међусекторску сарадњу,
 • прати здравствено стање становништва и доноси Стратегију јавног здравља града,
 • унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у области здравства, установама и организацијама,
 • предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља становништва у складу са одредбама закона и других важећих прописа из области здравља.


Контакт

Савет за здравље

Председник
Др Душан Стојановић, спец.интерне медицине
Општа болница Јагодина
Тел: +381 35 815 0 200

Координатор за рад са Саветом за здравље
Силвиа Марковић, самостални стручни сарадник
Градска управа за друштвене делатности
e-mail: savet.za.zdravlje@jagodina.org.rs
Саветник за заштиту права пациjената

Саветник за заштиту права пациjената утврђен је Одлуком Скупштине града Јагодине број 011-86/13-01-1, на XIV седници Скупштине града одржаној 12. децембра 2013. године.

Делатност Саветника обухвата послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези права пацијената. Саветник пацијената поступа по приговору пацијента који сматра да му је поступком здравственог радника ускраћено неко од права из области здравствене заштите:
 1. право на доступност здравствене заштите,
 2. право на информације,
 3. право на превентивне мере,
 4. право на квалитет пружања здравствене услуге,
 5. право на безбедност пацијента
 6. право на обавештење,
 7. право на слободан избор,
 8. право на друго стручно мишљење,
 9. право на приватност и поверљивост,
 10. право на пристанак,
 11. право на увид у медицинску документацију,
 12. право на поверљивост података о здравственом стању пацијената,
 13. право пацијента који учествује у медицинском истраживању,
 14. право детета у стационарним здравственим установама,
 15. право на поштовање пацијентовог времена,
 16. право пацијента да на сопствену одговорност напусти здравствену установу,
 17. право на олакшавање патњи и бола,
 18. право на приговор и
 19. право на накнаду штете.

Пацијент, односно његов законски заступник подноси приговор усмено непосредно саветнику или у писаној форми преко писарнице Градске управе за друштвене делатности. О усмено поднетом приговору саветник сачињава записник. Уз приговор је потребно приложити и фотокопију медицинске документације у вези са наводима из приговора.

О поднетом приговору саветник обавештава директора или руководиоца организационе јединице здравствене установе на коју се приговор односи. Саветник је дужан да у року од 5 радних дана утврди све битне околности и чињенице у вези са наводима из приговора и о томе сачини записник. Након тога, најкасније у року од 3 рада дана саветник је дужан да достави подносиоцу приговора извештај о утврђеном чињеничном стању и основаности приговора, као и обавештење о његовим правима уколико је незадовољан извештајем.

Саветник за заштиту права пацијената
Снежана Станојевић, дипломирани правник
Дом здравља Јагодина
Карађорђева бр. 4, II спрат (стоматологија)
Пријем пацијената је од 13:00 до 15:00 часова
Телефон: +381 35 81 50 547
                   +381 35 81 50 075
Е-mail: savetnik.pacijenata@jagodina.org.rs
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже