најактуелније:

локална самоуправа - градско веће

градско веће

Градско веће је орган који усклађује остваривање функција градоначелника и Скупштине града, врши контролно надзорну функцију над радом Градских управа.

20. маја 2016. године Скупштина је изабрала градоначелника, помоћника градоначелника и 8 чланова Градског већа.

 1. Ратко Стевановић, председник
 2. Снежана Вукашиновић, члан по функцији
 3. др Мирослав Марјановић, члан
 4. Драгослав Милашиновић, члан
 5. Весна Миленковић, члан
 6. Снежана Бошковић, члан
 7. Душан Илић, члан
 8. Бојан Цветковић, члан
 9. Предраг Петровић, чланГрадско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина,
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине,
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина Града не донесе буџет пре почетка фискалне године,
 4. врши надзор над радом Градске управе, поништава и укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, Статутом или другим општим актом и одлуком коју доноси Скупштина Града,
 5. решава у управном поступку у другом степену по правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Града,
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
 7. поставља и разрешава начелника Градске управе,
 8. образује стручна и саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности,
 9. доноси Пословник о раду,
 10. информише јавност о свом раду,
 11. врши и друге послове које утврди Скупштина Града.
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже