најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com |

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

353 496 Локацијски услови TEXTIL
18.Децембар 2015
0
149
Локацијски услови број 353-496/2015-04 од 18.12.2015. године за адаптацију отворене надстрешнице у у производну халу за шивење тектилних производа као доградњу производне хале, спр...
353 403 Закључак о исправци техничке грешке Јовановић Марина
17.Децембар 2015
0
118
Закључак о исправци техничке грешке број 353-403/2015-04  од 17.12.2015. године...
353 309 Закључак о одбацивању Брзанпласт
16.Децембар 2015
0
124
Закључак о одбацивању захтева „Брзан Пласт“ о.д. Брзан, за издавање локацијских услова за пројектовање и изградњу средњенапонског надземног вода 20 kV за прикључење ТС 20-10/0.4 kV...
353 455 Локацијски услови Костић Станија Вољавче
16.Децембар 2015
0
142
Локацијски услови број 353-455/2015-04 од 16.12.2015.године за изградњу помоћног објекта-оставе за бицикле на к.п. бр.1365 КО Вољавче...
351 437 Решење о одобрењу Далибор Марковић
15.Децембар 2015
0
158
Решење број 351-437/2015-04 од 15.12.2015.године, за изградњу помоћног објекта-хидрофорске кућице на к.п. бр. 45/1 КО Кончарево...
351 436 Закључак о одбацивању Грујић Сузана
15.Децембар 2015
0
133
Закључак о одбацивању захтева бр.351-436/2015.г. којим је Грујић Сузана из Рибара, затражила издавање грађевинске дозволе ...
351 435 Решење о одобрењу АCM
15.Децембар 2015
0
136
Решење 351-435/2015-04 од 15.12.2015.године за изградњу дистрибутивне водоводне мреже у оквиру постојеће регулације...
351 434 Решење о одобравању Стојковић Ана
14.Децембар 2015
0
139
Решење број 351-434/2015-04 од 14.12.2015 за извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталације...
Рани јавни увид за измену Плана детаљне регулације урбанистичких блокова 5,15,16,17 у зони 25 у Јагодини
11.Децембар 2015
0
68
На основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/10-УС, 24/2011, 121/2012, 50/2013, 132/2014 и 145/2014, ), члана 45а За...
353 441 Локацијски услови Далибор Марковић Кончарево
10.Децембар 2015
0
177
Локацијски услови број 353-441/2015-04 од 10.12.2015.године. за изградњу помоћног објекта, спратности По+0, на к.п. бр. 45/1, све у КО Кончарево...
СТРАНА: 9 / 44
  1 6 7 8 9 10 11 44  
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже