најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

19.Септембар 2013
Решење о именовању директора ЈП Градска топлана Јагодина

На основу члана 21. став 2., члана 22, 25. и члана 31.  Закона о јавним предузећима ('Службени гласник РС' број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи   ('Службени гласник РС' број 129/07), члана 25. тачка 9. Статута града Јагодине ('Службени гласник града Јагодине' број 1/08, 2/08 и 11/11), Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа ('Службени гласник града Јагодине' број 10/13) а по спроведеном јавном конкурсу, као и на основу Листе за именовања и записника о изборном поступку, Градска управе града Јагодине – Одељење за управу утврдило је предлог да  Скупштина града Јагодине на XI седници одржаној 19.09.2013. године, донесе

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

'ГРАДСКА ТОПЛАНА' ЈАГОДИНА

 

I

  ИМЕНУЈЕ СЕ  Надежда Марковић Пурић, дипломирани економиста из Јагодине за директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 'Градска топлана'  Јагодина, на период од четири године.

 

II

 

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 'Службеном гласнику Републике Србије'.

 

III

 

Решење о именовању директора  коначно је.

 

IV

 

Решење објавити у 'Службеном гласнику Републике Србије', 'Службеном гласнику града Јагодине' и на интернет страници града Јагодине и исто доставити именованом лицу.

 

 О б р а з л о ж е њ е

 

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 21. став 2., члана 22, 25. и члана 31.  Закона о јавним предузећима ('Службени гласник РС' број 119/12), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи   ('Службени гласник РС' број 129/07), члана 25. тачка 9. Статута града Јагодине ('Службени гласник града Јагодине' број 1/08, 2/08 и 11/11) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа ('Службени гласник града Јагодине' број 10/13), којима је прописано, да надлежни орган локалне самоуправе доноси акт о именовању, након разматрања достављене Листе за именовања кандидата, записника о изборном поступку  и предлога акта органа Градске управе.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима ('Службени гласник РС' број 119/12) и Одлуке о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа ('Службени гласник града Јагодине' број 10/13), Комисија за именовања града Јагодине спровела је јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 'Градска топлана'  Јагодина број 011-35/13-01-1 од 12.06.2013. године,  који је објављен у 'Службеном гласнику Републике Србије' број 54 од 12.06.2013. године, затим у дневном листу 'Курир' од 23.06.2013. године, као и на интернет страници града Јагодине.

Јавни конкурс био је отворен 15 дана, почев од 21.06.2013. године и трајао до 06.07.2013. године.

Конкурсом је утврђено да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

-да је држављанин Републике Србије,

-да је пунолетно и пословно способно лице,

-да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је оснивано јавно предузеће,

-да има високо образовање стечено на студијама  III степена (доктор наука), II степена (мастер, академске студије, магистар наука и сл.), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године,

-да има најмање пет година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно предузеће, или најмање три године на руководећим положајима,

-да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности,

-да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежно делатност јавног предузећа,

-као и да испуњава друге услове прописане законом и Одлуком о оглашавању јавног конкурса.

Комисија за именовања града Јагодине је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора ЈП 'Градска топлана'  Јагодина поднете две пријаве, од којих је једна пријава потпуна и разумљива, док је друга разумљива али је поднета са непотпуном документацијом, тако да је Комисија донела закључак о  одбацивању пријаве као непотпуне, на седници одржаној 11.07.2013. године уз коју нису приложенисви тражени докази.

На основу увида у приложене доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора, Комисија је на седници одржаној 14.08.2013. године, донела одлуку о утврђивању списка кандидата који испуњавају услове за именовање директора јавних предузећа и утврдила да само један кандидат испуњава услове за именовање  директора  у ЈП 'Градска топлана' Јагодина.

Сходно одредбама члана 30. Закона о јавним предузећима и полазећи од обавезе спровођења изборног поступка, који је  реализован усменим разговором  и провером приложене документације,  Комисија за именовање  је међу кандидатима спровела изборни поступак усменим разговором постављањем четири уопштена питања и оцењивањем стручне оспособљености кандидата увидом у поднету докуметацију на основу којих је ценила да ли  и у којој мери кандидат поседује посебне вештине и    способности   за  руковођењем  јавним  предузећем,  са   посебним  освртом  на предложени Програм пословања предузећа, предложене идеје за унапређење рада  и  функционисање  предузећа,  предлоге  за  квалитетније,   ефикасније  и 

економичније обављање делатности предузећа, способности за тимски рад, комуникацију  и организационе способности, као и поседовање стручног знања из делатности предузећа.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија је на седници одржаној 21.08.2013. године, утврдила резултате за сваког кандидата појединачно,  који су испунили законом прописане услове за именовање директора јавног предузећа и исте уврстила на ранг листу кандидата.  На основу ранг листе, Комисија за именовања је утврдила и Листу за именовања кандидата, са исказаним и утврђеним резултатима, те је Листа за именовање заједно са записником о спроведеном изборном поступку достављена Градској управи града Јагодине ради припреме предлога  акта о именовању директора у Јавном предузећу 'Градска топлана'  Јагодина, кога доноси Скупштина града.

На основу достављене Листе кандидата за именовање директора Јавног предузећа и записника о спроведеном изборном поступку, Градска управа града Јагодине – Одељење за управу  утврдило је предлог решења за именовање директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије 'Градска топлана' , којим се предлаже  Скупштини града Јагодине, да именује Надежду Марковић Пурић, дипломираног економисту из Јагодине за директора јавног предузећа, на период од четири године,  као јединог  кандидата који испуњава све законске услове из јавног конкурса. 

На основу изнетог и образложеног, Скупштина града Јагодине је прихватила предлог акта о именовању и одлучила као у диспозитиву решења.

Ово решење о именовању директора  је коначно.

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- Надежди Марковић Пурић, из Јагодине,

- ЈП 'Градска топлана' Јагодина,

- Скупштини града Јагодине,

- Архиви.

 

БРОЈ:020-149/13-01-1

У Јагодини, 19.09.2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНА 

Драган Марковић

PDF документа

Коментари
0
665

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 8 * 1 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже