најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

12.Јун 2013
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Јагодине за 2014. годину

ГРАД ЈАГОДИНА

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ

Комисија за израду Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

за град Јагодину

Број:320-23/13-01-1

12.06. 2013. године

ЈАГОДИНА

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Јагодина, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

-функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Јагодина

-објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији града Јагодина, 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Јагодина за 2014. годину, до дана 30.октобра 2013. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

1)Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури; 

2)Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);

3)Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.

4)Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );

5)Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);

6)Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња: 

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња; 

2.Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава - Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд, а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – департман за сточарство (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење); 

3.Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;

4.Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Јагодина до 30. јуна 2013. године, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни део документације коју треба доставити до 30. октобра 2013. године.

Напомена:

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун уловних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за привреду и пољопривреду, Градске управе Јагодина, града Јагодина, Улица Краљa Петра I бр.6, II спрат, канцеларија 45 и 32 или са сајта www.jagodina.org.rs 

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2013. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавнoм позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев  за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2014. годину“ или „Захтев  за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2014. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Јагодина, на адресу:  Градскa управa,града Јагодина,, ул.Краља Петра I, бр. 6, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особe за све информације у вези са овим јавним позивом су Милан Стевановић, телефон: 224-636 локал 183,канцеларија 45, email: sojagodina@gmail.com и Гордана Петронијевић,телефон 224-636 локал 206,канцеларија 32 или лично у просторијама Одељења за привреду и пољопривреду,Градске управе , града Јагодина, Улица Краља Петра I, бр.6, II спрат, канцеларије 45 и 32.

Овај јавни позив објавити у недељном листу Нови Пут, интернет страници града Јагодина: www.jagodina.org.rs, на страници конкурси и огласним таблама месних канцеларија.

Председник комисије

Животије Јовановић

PDF документа

Коментари
0
353

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 9 + 4 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже