најактуелније:

НАЈНОВИЈА ОБАВЕШТЕЊА

22.Фебруар 2017
Локални регистар извора загађивања

Локални регистар извора загађивања (у даљем тексту: Локални регистар) води надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са  Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 36/09 и 14/16).

Локални регистар чине привредна друштва и друга правна лица и предузетници који представљају изворе загађивања различитих делатности, датих у Прилогу бр. 1. листа 2, који можете пеузети овде.

Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за локалне регистре извора загађивања.
Подаци  се достављају на обрасцима, и то:
1) Образац бр. 1.– Општи подаци о извору загађивања,
2) Образац бр. 2.– Емисије у ваздух,
3) Образац бр. 3.– Емисије у воде,
4) Образац бр. 4.– Емисије у земљиште,
5) Образац бр. 5.– Управљање отпадом. Обрасци из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део,за период од једне календарске године.

Наведени обрасци се попуњавају онлајн на сајту Агенције за заштиту животне средине по Упутству регистра извора загађивања Агенције за заштиту животне средине

Подаци за регистар  се достављају на следећи начин:
1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица.
2) један комплет образаца електронски на е-mail адресу надлежног органа јединице локалне самоуправе за правна лица и предузетнике из Прилога 1. Листа 2. или на компакт диску, без потписа и овере.
Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године, За Локални регистар, Градској управи за заштиту и унапређивање животне средине града Јагодина, Браће Дирак 46, 35000 Јагодина, односно електронским путем на адресу lokalni.registar@jagodina.org.rs
Контакт телефон за све додатне информације: 035/251-586

 

PDF документа

Коментари
0
196

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 10 - 8 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже