најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градске управe - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове
Aдреса: Браће Дирак 46, 35000 Јагодина
Адреса за подношење поднесака, преко писарнице: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са назнаком за Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове.
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за заштиту животне средине и комуналне послове је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Александра Димитријевић, дипломирани инжењер пољопривреде
Контакт телефон: +381 35 81 50 318, +381 35 251 587 локал 111
e-mail: zivotna.sredina@jagodina.org.rs, gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

Градска управа за заштиту животне средине и комуналне послове обавља послове који се односе на:
 • израду, припрему локалних акционих и санационих планова у складу са стратешким документима Владе Републике Србије и Министарства надлежног за послове заштите животне средине;
 • припрему предлога за утврђивање висине посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине;
 • континуирану контролу и систематско праћење стања животне средине (мониторинг), путем овлашћених стручних организација;
 • припрему и доношење аката о заштити одређених природних добара;
 • спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину, одлучивање о потреби процена утицаја, одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја и одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја;
 • учешће у поступку стратешке процене утицаја на животну средину и давање сагласности на извештај о стратешкој процени;
 • издавање дозвола и управљање инертним и неопасним отпадом;
 • интегрисано спречавање и контролу загађивања;
 • издавање, ревизију и ревизију услова у интегрисаним дозволама;
 • делатност промета и коришћења нарочито опасних хемикалија;
 • припрема извештаја о стању животне средине, вођење регистара и евиденција и достављање података Агенцији и Министарству,
 • заштиту природе и заштићена природна добра применом домаћих и међународних прописа и стандарда;
 • заштиту од штетног деловања буке,
 • заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења, опасних и штетних материја са мерама превенције,праћења и санације у случају хемијских и других удеса;
 • обавештавање јавности и објављивање података и информација о стању и квалитету животне средине и друге послове унапређивања животне средине;
 • планирање и координација едукативних активности из области заштите животне средине;
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Градска управе за заштиту животне средине и комуналне послове града Јагодине
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже