најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Aдреса: Краља Петра I бр. 1/А, 35000 Јагодина
Адреса за подношење поднесака, преко писарнице: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са назнаком за Градску управу за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Зорица Димитријевић, дипломирани правник
Контакт телефон +381 35 81 50 594
e-mail: gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

У Градској управи за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода образована су два одсека и то:
 1. Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода
 2. Одсек за наплату и пореско књиговодство


1.Одсек за утврђивање и контролу јавних прихода

У одсеку за утврђивање и контролу јавних прихода извршавају се послови у вези локалних јавних прихода који се односе на њихово утврђивање и пореску контролу и то:
 • пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава;
 • утврђивање решењем обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује (самоопорезивање) ;
 • евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству;
 • послови канцеларијске и теренске контроле;
 • послови законитости и правилности испуњавања пореске обавезе;
 • обезбеђење утврђивања и наплате пореске обавезе када није поднета пореска пријава;
 • покретање пореског прекршајног поступка;
 • достављање извештаја надлежним органима;
 • послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама;
 • вођење поновног поступка по поништеним управним актима;
 • пријаву потраживања у стечајним и ликвидационим поступцима;
 • примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура;
 • кодирање података и технику обраде у складу са јединственим информационом систему за локалне јавне приходе;
 • послови припреме методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода у вези утврђивања и контроле локалних јавних прихода;
 • послови чувања службене тајне у пореском поступку;
 • други послови у вези утврђивања и контроле локалних јавних прихода.

Информације
Контакт телефон: +381 35 81 50 595


2.Одсек за наплату и пореско књиговодство

У одсеку за наплату и пореско књиговодство извршавају се послови који се односе на
 • наплату пореске обавезе пре покретања поступка принудне наплате;
 • послови редовне и принудне наплате;
 • одлагања плаћања пореског дуга по основу локалних јавних прихода;
 • вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе;
 • примена јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура;
 • кодирање података за технику обраде у складу са јединственим информационом системом за локалне јавне приходе;
 • послови припреме методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода у вези наплате и пореског књиговодства;
 • послови у вези повраћаја више или погрешно уплаћених локалних јавних прихода и споредних пореских давања;
 • други послови у вези наплате и вођења пореског књиговодства- израда извештаја и завршног рачуна.

Градске управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода града Јагодина
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже