најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градскe управe - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове
Aдреса: Краља Петра I бр. 1/А, 35000 Јагодина
Адреса за подношење поднесака, преко писарнице: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са назнаком за Градску управу за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове.
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Љиљана Стојановић, дипломирани инжењер архитектуре
Контакт телефон +381 35 81 50 600
e-mail: urbanizam@jagodina.org.rs
             gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

У оквиру Градске управе за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско –правне послове постоје две унутрашње организационе јединице и то:
 1. Одсек за урбанизам и грађевинске послове
 2. Одсек за имовинско – правне послове

У оквиру Одсека за имовинско-правне послове образована је:
 1. Служба за евиденцију имовине.

1.Одсек за урбанизам и грађевинске послове

Одсек за урбанизам и грађевинске послове обавља управне послове који се односе на
 • спровођење процедуре усвајања планских докумената, административни послови за потребе Комисије за планове, организовање стручне контроле и јавног увида планова и урбанистичких пројеката;
 • издавање информације о локацији из урбанистичког плана за потребе нове изградње, израде пројекта парцелације/препарцелације и израде урбанистичког пројекта разраде локације;
 • спровођење обједињене процедуре издавања одговарајућих аката електронским путем за изградњу нових објеката:
 • издавање локацијских услова;
 • издавање грађевинских дозвола;
 • издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптација, санација и промена намене објеката без извођења грађевинских радова, односно промена намене објеката, који издаје орган који је надлежан за издавање грађевинске дозволе;
 • издавање решења за изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица,као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова, типских трансформаторских станица, прикључака на изграђену инфраструктурну мрежу и других објеката и радова за које се не издаје грађевинска дозвола у складу са важећим прописима;
 • пријава радова;
 • потврђивање усаглашености изграђених темеља;
 • обавештавање грађевинске инспекције о поднетој изјави о завршетку израде конструкције објекта;
 • упућивање захтева имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објаката на инфрастуктуру;
 • упућивање техничке документације на сагласност МУП РС Сектору за ванредне ситуације Одељењу за ванредне ситуације у Јагодини;
 • издавање употребне дозволе;
 • достављање употребне дозволе органу надлежном за послове државног премера и катастра ради уписа права својине и доделе кућног броја;
 • издавање решења о одобрењу за постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавном грађевинском земљишту, према годишњем програму ЈП Уређење и јавно осветљење Јагодина;
 • издавање потврда да је пројекат парцелације односно препарцелације израђен у складу са урбанистичким планом и Законом, издавање услова за исправку граница суседних парцела, издавање потвде да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и Законом;
 • преглед, уврђивање и издавање потврде о старости објеката;
 • израде и овере скица ситуационе деобе за потребе укњижбе;
 • спровођење поступка озакоњења бесправно изграђених објеката;
 • вођење управног поступка по поднетим захтевима;
 • статистичко – евиденциони послови из области урбанизма.

Служба за урбанизам и грађевинске послове
Контакт телефон: +381 35 81-50-587, +381 35 81 50 588


2.Одсек за имовинско-правне послове

Одсек за имовинско-правне послове обавља следеће послове
 • вођење поступка и доношење решења о експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности и одређивању накнаде, одређивању земљишта за редовну употребу објаката и формирању грађевинске парцеле, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини;
 • вођење поступка претварања права коришћења на грађевинском земљишту у право својине – конверзија, закуп пословног простора, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, обавља административне послове за рад Комисије за враћање земље одузете по ПЗФ-у;
 • вођење управног поступка и припрема нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради, израђује одговарајуће акте, сачињава уговоре о откупу станова;
 • вођење евиденције о неизграђеном градском грађевинском земљишту и земљишту и другим непокретностима датим у закуп, власника град Јагодина;
 • обављање административних и других послова за успостављање јавне својине на непокретностима у државној својини на којима право коришћења има град Јагодина и јавна предузећа и установе чији је оснивач град Јагодина;
 • вођење евиденције имовине у јавној својини;
 • други послови одређени Законом.

Служба за имовинско-правне послове
Контакт телефон: +381 35 81 50 589

Градска управа за урбанизам, грађевинске, стамбене и имовинско правне послове града Јагодина
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже