најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове

Градска управа за опште и заједничке послове
Aдреса: улица Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за друштвене делатности је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Маринко Киклић, професор, на основу Решења Градског већа града Јагодине, број 020-156/16-01 од 29.12.2016.године
Контакт телефон: +381 35 81 50 509
e-mail: gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

У оквиру Градске управе за опште и заједничке послове образована су два сектора и то:
 1. Одсек за опште послове
 2. Одсек за заједничке послове

У оквиру Одсека за заједничке послове налазе се Писарница, Месне канцеларије и Служба за управљање људским ресурсима.

1. Одсек за опште послове

У Одсеку за опште послове врше се послови који се односе на:
 • организацију градске управе,
 • решавање у управним стварима о личним статусима грађана,
 • закључење брака,
 • вођење матичних књига и евиденција о држављанству,
 • решавање у првостепеном управном поступку у областима матичних књига,
 • ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града,
 • издавање уверења, односно других исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција и о којима се не води службена евиденција, ако је то законом одређено,
 • издавање уверења о животу,
 • пружање правне помоћи грађанима,
 • послове организације избора и техничке помоћи око функционисања месних заједница, стручне и административне послове за органе који спроводе изборе за одборнике у Скупштини града, за потребе Републичке изборне комисије и Градске изборне комисије у поступку одржавања парламентарних избора и избора за председника Републике, стручне и административне послове у вези са спровођењем избора за органе месних заједница,
 • стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању различитих облика локалне самоуораве,
 • послове месних канцеларија,
 • послове вођења регистра стамбених заједница
 • остале послове који нису стављени у делокруг рада других управа.

Бирачки списак
приземље зграде Скупштине града
Контакт телефон: +381 35 81 50 535
e-mail: biracki.spisak@jagodina.org.rs

Матична служба за град Јагодину
приземље зграде Скупштине града
Контакт телефон: +381 35 81 50 529, +381 35 220 100
e-mail: maticari.jagodina@jagodina.org.rs

Матична служба за општину Ђаковица и општину Дечани
Канцеларија 15
Контакт телефон: +381 35 81 50 544
e-mail: maticari.djakovica.decani@jagodina.org.rs

Лична стања грађана
Канцеларија 8
Контакт телефон: +381 35 81 50 539
e-mail: gradjanska.stanja@jagodina.org.rs

Служба правне помоћи
Канцеларија 19
Контакт телефон: +381 35 81 50 549


2. Одсек за заједничке послове

У Одсеку за заједничке послове врше се послови који се односе на:
 • права и обавезе по основу рада постављених и запослених лица у градским управама, вођење персоналних досијеа за изабране, постављене и запослене у органима града, израду и уништавање печата органа града и вођење евиденције о њиховој употреби, системско праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређивања и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих капацитета,
 • пријем, евидентирање и отпремање поште, послова пријемне канцеларије и спровођење прописа о канцеларијском пословању, организацију и рад писарнице и вођење архивског пословања за све градске управе, праћење ажурности рада градских управа у решавању у управним стварима и издавање оверених преписа аката из архиве,
 • увођење, развој и коришћење информатичких технологија за органе града, одржавање и коришћење базе података,
 • текуће одржавање пословног простора и опреме, физичко обезбеђење објеката који се користе за потребе органа града, одржавање чистоће у пословним просторијама које користе органи града, послове превоза службеним возилима, одржавања возила, умножавања материјала, озвучење и снимање седница Скупштине града, курирске послове,противпожарну заштиту и друге послове за органе града који нису у надлежности других управа.

Писарница

Писарница која се организационо налази у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове, је заједничка писарница за све градске управе. У Писарници се врши примање и распоређивање аката, затим архивирање предмета и аката, као и вођење роковника. Такође, се обављају и послови пријема и експедиције поште, као и материјала.
У оквиру писарнице налази се Услужни центар, где сви заинтересовани грађани могу добити обрасце за све градске управе, као и релевантне информације за остваривање њихових права.

Писарница
Контакт телефон: +381 35 81 50 533


Месне канцеларије

За обављање одређених послова из делокруга градских управа, ради стварања услова да се ти послови ефикасније и ближе месту становања и рада грађана обављају, у оквиру Градске управе за опште и заједничке послове, образују се месне канцеларије.
У Месним канцеларијама, врше се послови матичара, послови писарнице, вођења скраћеног деловодника, као и експедиције поште и материјал.

Служба за управљање људским ресурсима

У служби за управљање људским ресурсима врше се послови који се односе на права и обавезе на основу рада постављених и запослених лица у градским управама, вођења персоналних досијеа, израду и уништавања печата органа града, припремања Предлога Кадровског плана, спровођење интерног и јавног конкурса и управљање људским ресурсима.

Служба за управљање људским ресурсима
Канцеларија 7
Конакт телефон: +381 35 81 50 510

Градска управе за опште и зајдничке послове града Јагодине
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже