најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за инспекцијске послове

Градска управа за инспекцијске послове

Градска управа за инспекцијске послове
Aдреса: Браће Дирак 46, 35000 Јагодина
Адреса за подношење поднесака, преко писарнице: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са назнаком за Градску управу за инсекцијске послове.
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за инспекцијске послове је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Драган Илић, дипломирани економиста
Контакт телефон: +381 35 81 50 315
e-mail: inspekcija@jagodina.org.rs, gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

У оквиру Градске управе за инспекцијске послове, образоване су:
 1. Комунална инспекција
 2. Грађевинска инспекција
 3. Просветна инспекција
 4. Инспекција заштите животне средине
 5. Саобраћајна инспекција
 6. Туристичка инспекција
 7. Спортска инспекција

1. Комунална инспекција

Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора над извршавањем и применом Закона и градских одлука из области комуналних делатности, надзор над законитошћу рада Јавног комуналног предузећа и других предузећа која обављају комуналне делатности, надзор над уређењем и одржавањем комуналних и других објеката, испоруке комуналних производа и пружања комуналних услуга, као и надзор над обављањем других комуналних делатности од локалног интереса који врши Градска управа града Јагодина, и то:
 • водоснабдевање, одржавање и експлоатација водоводне мреже, објеката и уређаја, фонтана, јавних чесми и бунара;
 • функционисање и одржавање објеката, уређаја и инсталација фекалне и кишне канализације
 • снабдевање топлотном енергијом и одржавање објеката, уређаја и инсталација за производњу и испоруку топлотне енергије;
 • одржавање чистоће у граду и насељеним местима сакупљањем смећа и других природних и вештачких отпадака и њихово депоновање, чишћење и прање улица, тргова и других јавних површина;
 • уређење и одржавање паркова и других уређених јавних зелених површина;
 • уређење и одржавање гробаља и начина сахрањивања;
 • функционисање и одржавање јавне расвете и других уређаја;
 • функционисање и одржавање излетишта, спортско-рекреационих и туристичких објеката;
 • одржавање споменика и скулптурних дела
 • функционисање и одржавање других комуналних делатности од локалног интереса

Комунална инспекција
Шеф комуналне инспекције
Контакт телефон: +381 35 81 50 313

2. Грађевинска инспекција

Грађевинска инспекција у свом поступању има права и дужности да код надзираних субјеката правних и физичких лица (инвеститора, извођача радова, пројектаната) контролише примену Закона о планирању и изградњи како у погледу прописане документације која је потребна за изградњу и коришћење објеката тако и у погледу саме изградње објеката, односно поштовање техничких прописа, обезбеђење градилишта, радника на градилишту, обезбеђење несметаног и безбедног проласка људи и саобраћаја.
Своје активности грађевинска инспекција спроводи радом на терену, по службеној дужности и по захтевима односно поднесцима грађана. У свом раду сарађује са другим инспекцијским службама и са другим државним органима.
Грађевинска инспекција у свом раду делује превентивно и саветодавно код надзираних субјеката тако што их упознаје са правима и обавезама из законских прописа, упозорава, опомиње, налаже управне мере и на крају и у крајњој нужди налаже казнене мере и делује законски предвиђеним мерама принуде. Значајне и приоритетне активности у протеклом периоду грађевинска инспекција је имала у примени Закона о озакоњењу објеката, односно попис бесправно подигнутих објеката на терену и израда решења о рушењу објеката као иницијални поступак у покретању поступка озакоњења објеката, информисање странака о правима обавезама и поступку озакоњења.

Грађевинска инспекција
Контакт телефони:
+381 35 81 50 299
+381 35 81 50 311
+381 35 81 50 316

3. Просветна инспекција

Просветна инспекција врши следеће послове
 • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања, као и општих аката;
 • остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
 • остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
 • обезбеђивања заштите детета и ученика, као и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
 • поступка уписа и поништавања уписа у школу ако је обаљен супротно овим законима;
 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
 • прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које и издаје установа;
 • врши консултације са директорима и секретарима основних и средњих школа и предшколске установе,даје потребна упутства и тумачења законских прописа;
 • врши консултације и доставља извештаје републичком просветном инспектору у Крагујевцу;
 • врши консултације са Школском управом у Јагодини и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Репубилике Србије;
 • прима странке, даје обавештења и упутства.

Просветна инспекција
Контакт телефон: +381 35 81 50 314


4. Инспекција заштите животне средине

Инспекција заштите животне средине градске управе града Јагодине, врши поверене послове које је Република Србија поверила јединици локалне самоуправе. Основне функције ове инспекције су:
 • вршење надзора и контроле примене мера заштите од буке у животној средини;.
 • вршење надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађења у објектима за које надлежни орган ЈЛС иаздаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу;
 • вршење надзора над активностима сакупљања и транспорта интерног и неопасног отпада, односно рад постројења за складиштење, третман, и одлагање интерног и неопасног отпада за који надлежни орган ЈЛС идзаје дозволу;
 • вршење надзора над изворима зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган ЈЛС;
 • вршење надзора у оквиру делокруга утврђеног Законом о управљању отпадом; Инспекција заштите животне средине подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, подноси пријаве за покретање поступака за привредни преступ и подноси кривичне пријаве.

Инспекција заштите животне средине
Контакт телефон: +381 35 81 50 3125. Саобраћајна инспекција

Саобраћајна инспекција врши инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то:
 • ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и такси превоза;
 • доноси решења о одобрењу за обављање таски превоза,
 • доноси решења о испуњености услова за возила којима се обавља такси превоз, прегледа возила и контролише потребну документацију за возила,
 • прегледа аутобуска стајалишта,
 • контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком путника, отпремнице и спискове радника у превозу за сопствене потребе;
 • утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање превоза, као и надзор над применом општинских одлука у којима се регулише превоз у друмском саобраћају;
 • сачињава записнике о увиђају и саслушању странака, предузима управне мере за које је законом овлашћен, доноси решења и стара се о њиховом спровођењу;
 • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ;
 • сарађује са другим инспекцијама, органима и организацијама у циљу ефикаснијег вршења надзора;
 • ради извештаје за Скупштину града, Градско веће и надлежне републичке органе;
 • врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних путева;
 • врши надзор над применом општинских одлука у којима се регулише саобраћај;
 • прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга.

Саобраћајна инспекција
Контакт телефон: +381 35 81 50 315

6. Туристичка инспекција

Туристичка инспекција врши следеће послове:
 • проверава испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом градске управе о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина).;
 • захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том простору обавља делатност или пружају услуге у складу са законом; захтева асистенцију полиције, по потреби;
 • обавештава надлежни орган јединице градске управе о утврђеној процени усаглашености објеката са актом градске управе о утврђивању туристичке зоне, туристичке дестинације и туристичке локације (просторних целина);
 • предузима и друге прописане мере предвиђене законом.


7. Спортска инспекција

Спортска инспекција обавља следеће послове у области спорта:
 • врши инспекцијски надзор у области спорта;
 • доноси решења којима налаже извршење одређених мера и радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности; налаже доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду организације у области спорта, у складу са законом;
 • забрањује организовање спортске приредбе уколико њено организовање није у складу са законом или нису испуњени услови за њено организовање;
 • забрањује учешће на спортској приредби лицу које не испуњава услове утврђене законом или спортским правилима; привремено забрањује извршење појединачног акта којим се одобрава програм којим се задовољавају опште потребе у области спорта, односно потребе и интереси грађана у области спорта у јединици локалне самоуправе, уколико је програм одобрен супротно закону.

Градска управе за друштвене делатности града Јагодине
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже