најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за друштвене делатности

Градска управа за друштвене делатности

Градска управа за друштвене делатности
Aдреса: Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за друштвене делатности је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Маринко Киклић, професор
Контакт телефон: +381 35 81 50 509
e-mail: gradjagodina@jagodina.org.rs


Унутрашња организација

У оквиру Градске управе за друштвене делатности образоване су две унутрашње организационе јединице и то:
 1. Одсек за образовање, културу, информисање и спорт
 2. Oдсек за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци

У оквиру Oдсекa за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци образује се:
2.1 Служба за друштвену бригу о деци

1. Одсека за образовање, културу, информисање и спорт

У оквиру Одсека за образовање, културу, информисање и спорт обављају се стручни, економско- финансијски, управно- правни и административно-технички послови који се односе на:
 • праћење и обезбеђивање фунционисања основних и средњих школа у складу са законом;
 • оснивање установа и организација у области предшколског васпитања, образовања, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања;
 • утврђивање мреже основних школа и предшколских установа у складу са законом;
 • обезбеђивање рада, одржавања и остваривања програма установа културе од значаја за Град;
 • планирање и развој делатности културе и информисања;
 • обезбеђивање јавног информисања од значаја за Град;
 • обезбеђивање учешће у организовању школских спортских такмичења;
 • финансирање материјалних и текућих издатака основних и средњих школа;
 • финансирање рада установа културе и асоцијације у култури;
 • финансирање школских спортских и културних манифестација;
 • финансира материјалне и текуће издатке предшколског васпитања и образовања;
 • опремање школа и установа културе;
 • обезбеђивање средстава за материјалне трошкове школа, предшколских установа и установа културе у складу са законом;
 • обављање правних, нормативних послова из области друштвених делатности и за установе и институције чији је оснивач Град;
 • праћења потреба, планирања, текућег одржавања зграда, објеката и опреме школа, предшколских установа и, установа културе, као и надзора над законитошћу рада, праћења и обезбеђења њиховог функционисања остваривања права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања;
 • остваривања права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју и децу без родитељског старања.

Послови образовања
Канцеларија 18
Контакт телефон: +381 35 81 50 547


2. Одсек за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци

У оквиру Одсека за здравство, социјалну политику и друштвену бригу о деци обављају се послови који се односе на:
 • планирање развоја здравствене делатности, праћење организације рада и фунционисања здравствених установа чији је оснивач Град и предлагања мера за унапређење квалитета њиховог рада;
 • утврђивања плана мера и активности за обезбеђивање потребних средстава за отклањање последица по здравље становништва, проузрокованих елементарним и другим већим непогодама и ванредни приликама;
 • доношења програма унапређења социјалне заштите у Граду и старање о његовом спровођењу;
 • доношења програма збрињавања социјално угроженог становништва;
 • праћења и планирања развоја делатности и обезбеђивања средстава за задовољавања потерба у области дечије и социјалне заштите;
 • рад комисије за продужену негу и интерресорне комисије;
 • рад са популацијом избеглих, прогнаних и расељених лица;
 • утврђивање испуњености услова за пружање услуга социјалне заштите;
 • остваривања оснивачких права Града према Центру за социјални рад;
 • утврђивања права у области борачко-инвалидске заштите (поверени послови) и других права утврђених одлукама Града.

Борачко инвалидска заштита
Канцеларија број 18
Контакт телефон: +381 35 81 50 547

Комисија за социјална питања
Канцеларије број 5 и 6
Канцеларија број 5
Контакт телефон: +381 35 81 50 536
Канцеларија број 6
Контакт телефон: +381 35 81 50 538
Радно време: уторком и петком, од 09:00-15:00 часова

Комисија за продужену негу
Канцеларија број 20
Контакт телефон: +381 35 81 50 550

Интерресорна комисија
Канцеларија број 17
Контакт телефон: +381 35 81 50 546

Повереништво за избеглице
Канцеларија број 12
Контакт телефон: +381 35 81 50 542

2.1. Служба за друштвену бригу о деци

У Служби за друштвену бригу о деци обављају се следећи послови:
 • остваривања права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада, ради неге детета и одсуства са рада, ради посебне неге детета;
 • остваривања права на родитељски додатак;
 • остваривања права на дечји додатак.

Служба за друштвену бригу о деци
Канцеларија број 20
Контакт телефон: +381 35 81 50 550

Градска управе за друштвене делатности града Јагодине
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже