најактуелније:

локална самоуправа - градскe управe - Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду

Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду

Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду
Aдреса: Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина
Порески идентификациони број (ПИБ): 102904062
Матични број: 07115008

Радно време Градске управе за буџет, финансије, привреду и пољопривреду је радним даном од 07:00 до 15:00 часова.

Начелник:
Сања Јеремић, дипломирани економиста
Контакт телефон: +381 35 81 50 507
Факс +381 35 222 612
e-mail: budzet@jagodina.org.rs, gradjagodina@jagodina.org.rs

Заменик начелника:
Гордана Јовановић, дипломирани економиста
Контакт телефон: +381 35 81 50 507
Факс +381 35 222 612
e-mail: budzet@jagodina.org.rs, gradjagodina@jagodina.org.rs

Унутрашња организација

У градској управи за буџет, финансије, привреду и пољопривреду образована су два одсека и то:
 1. Одсек за буџет и финансије
 2. Одсек за привреду и пољопривреду

У оквиру Одсека за буџет и финансије образоване су три службе и то:
 1. Служба за буџет и трезор
 2. Служба за рачуноводство
 3. Служба за јавне набавке.

У оквиру Одсека за привреду и пољопривреду образоване су две службе:
 1. Служба за привреду
 2. Служба за пољопривреду.

1. Одсек за буџет и финансије
1.1 Служба за буџет и трезор

Служба за буџет и трезор обавља следеће послове:
 • финансијско планирање;
 • дефинисање годишњих квота преузетих обавеза и плаћања,
 • управљање готовинским средствима кроз управљање консолидованим рачуном трезора на који се уплаћују сва примања и са којег се врше сва плаћања из буџета;
 • управљање ликвидношћу,
 • разраду поступка за наплату примања преко банкарског система,
 • управљање финансијским средствима,
 • контрола расхода, управљање процесима одобравања преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава,
 • управљање дугом кроз управљање новим преговорима и споразумима о зајмовима, вођењем евиденције о дуговањима, управљањем приливима по основу позајмљивања,
 • буџетско рачуноводство и извештавање
 • израда завршног рачуна буџета града Јагодине и консолидованог завршног рачун трезора града Јагодине.

Служба за буџет и трезор
Канцеларија 48
Контакт телефон: +381 35 81 50 520


1.2 Служба рачуноводства

Служба рачуноводства обавља следеће послове:
 • пријем и контролу радних листа по градским управама за обрачун плата и накнада за превоз запослених, припрема података за аутоматску обраду плата и других лична примања;
 • обрачун плата за 11 директних буџетских корисника, обрачун накнада за боловање преко 30 дана, породиљског одсуства;
 • израда М-4 образаца о зарадама запослених за 2016. годину и достављање Фонду инвалидско пензионог осигурања у писаној и електронској форми;
 • израда ПППД пријава у електронском облику;
 • састављање пратећих образаца за плате и сравњивање истих са Пореском управом;
 • издавање потврда о зарадама запослених, попуњавање образаца за банкарске кредите;
 • обрачун накнадa за незапослене труднице са територије града Јагодине;
 • обрачун помоћи за незапослене породиље са територије града Јагодине;
 • обрачун помоћи за четврто и свако наредно дете рођено на територији града Јагодине;
 • припрема документације за боловање преко 30 дана за фонд здравственог осигурања и израда образаца за исплату боловања;
 • обрачун превоза запослених;
 • учествовање у изради појединачних М-8 образаца за фонд пензионог осигурања;
 • вођење месечне евиденција утрошка мобилних телефона;
 • обрачун и исплата комисија и радних тела;
 • обављање готовинских исплата једнократних помоћи, трошкова превоза, помоћи услед елементарних непогода;
 • исплата за трошкове сахрана у складу са донетим решењима;
 • исплата једнократне помоћи за новорођенчад у складу са решењима;
 • исплате новчане помоћи корисницима МОП-а;
 • дневна ажурност књижења извода за извршење буџета града и других уплатних рачуна;
 • књижење новчане благајне за све наведене исплате, израда благајничких извештаја;
 • књижење девизних благајни са наведене исплате у девизама;
 • усаглашавање потраживања и обавеза путем ИОС-а;
 • ажурирање извода и документације, праћење извршења буџета по апропријацијама;
 • учествовање у изради годишњих финансијских планова, као и праћење наменског трошења средстава;
 • праћење законских прописа из области јавних финансија, буџетског система, рачуноводства и учествовање у изради општих аката као и учествовање у доградњи и усавршавању програма за аутоматску обраду података;
 • вођење пословних књига и обављала све финансијско-административне послове за 60 месних заједница (8 градских и 52 сеоске);
 • као и друге послове у складу са прописима.

Служба рачуноводства
Канцеларија: 33
Контак телефон: +381 35 81 50 573


1.3 Служба за јавне набавке

Служба јавних набавки обавља следеће послове:
 • доношење Одлуке о покретању поступка јавне набавке,
 • припрема Решења о образовању Комисије,
 • припрема и израђује конкурсну документацију,
 • израђује и доставља позиве за подношење понуда ради објављивања на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,
 • спроводи поступке јавних набавки,
 • израђује Записника о отварању понуда,
 • израђује Извештаја о стручној оцени понуда,
 • предлаже, односно доноси одлуке о додели уговора и доставља исте свим понуђачима,
 • предлаже, односно доноси одлуке о обустави поступака јавних набавки,
 • израђује Уговоре, организује потписивање и достављање истих одговарајућим службама,
 • објављује обавештења о закљученим Уговорима на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Служба за јавне набавке
Канцеларија 32
Контакт телефон. +381 35 81 50 508

2. Одсека за привреду и пољопривреду
2.1 Служба за привреду

У Служби за привреду обављају се следећи послови:
 • праћење и обазбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја, привреде, пољопривреде и водопривреде;
 • реализације развојних пројеката од интереса за град;
 • управне и стручне послове у области привреде;
 • подстицање и старање о развоју туризма, старих заната, пољопривреде и осталих привредних грана; пoслове категоризације туристичких објеката у складу са Законом;
 • подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине града;
 • пружање информација и техничке помоћи правним лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање административних послова за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији својих фирми.

Служба за привреду
Канцеларија 34
Контакт телефон: +381 35 81 50 567


2.2 Служба за пољопривреду

У служби за пољопривреду обављају се следећи послови:
 • промена намене пољопривредног у грађевинско земљиште;
 • пружање стручне и техничке подршке за израду годишњег програма развоја пољопривреде и руралног развоја;
 • пружање стручне и техничке подршке за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и давање у закуп пољопривредног земљишта;
 • информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за пољопривреду;
 • утврђивање водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове у складу са законским овлашћењима града.

Служба за пољопривреду
Канцеларија 45
Контакт телефон: +381 35 81 50 525

Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду града Јагодине
графички приказ
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже