најактуелније:

локална самоуправа - Градске управе и Посебне службе

Градске управе и Посебне службе

Одлуком Скупштине града Јагодине од 01.07.2008. године, Градска управа Јагодина организована је као јединствена служба. Неке од надлежности Градске управе јесу да:
 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града и Градоначелник и Градско веће,
 • непосредно извршава одлуке и друга аката Скупштине града и Градоначелника и Градског већа ,
 • решава о управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација из изворног делокруга града,
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града,
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду,
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града и Градоначелник и Градско веће.

Послови из надлежности Градске управе врше се у оквиру унутрашњих организационих јединица у складу са врстом и обимом послова које обављају. Унутрашње организационе јединице представљају одељења, у оквиру којих се налазе одсеци или службе.

Организационе јединице у Градској управи града Јагодина су:
 1. Градска управа за опште и заједничке послове,
 2. Градска управа за урбанизам, грађевинске, комуналне, стамбене и имовинско правне послове,
 3. Градска управа за буџет, финансије, привреду и пољопривреду,
 4. Градска управа за друштвене делатности
 5. Градска управа за инспекцијски надзор
 6. Градска управа за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
 7. Градска управа за скупштинске и нормативне послове
 8. Градска управа за заштиту и унапређење животне средине
 9. Посебне службе
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже