најактуелније:

У циљу развоја и унапређeња пољопривредне производње, Скупштина града Јагодине је пољопривредним произвођачима из Јагодине, омогућила коришћење бескаматних кредита код Комерцијалне банке а.д. и Банке Интеса а.д.. Укупне трошкове камате и обраде кредитног захтева, сносиће град Јагодина. | Скупштина града Јагодине, расписује конкурс за радно место менаџер у локалној самоуправи града Јагодина. Услов је да кандидат има минимум VI степен стручне спреме и обавезно знање енглеског језика. Ваш CV са фотографијом можете слати на e-mail адресу kabinet.jagodina@gmail.com | Скупштина града Јагодине је у циљу развоја привреде, омогућила привредним субјектима који своју делатност обављају на територији града Јагодине коришћење краткорочних кредита код Комерцијалне банке а.д., АИК банке а.д., Банке Интеса а.д. и Societe General банке, за које ће се трошкови камате плаћати из буџета града Јагодине. |

НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИ

25.Мај 2018
Јавни позив за доделу бесповратних средстава за реализцију инвестиционих пројеката којима се унапређује економски развој

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава за реализацију инвестиционих пројеката којима се унапређује локални економски развој број 011-85/2018-04 од 23.03.2018. године, Градоначеник града Јагодине дана 25.05.2018. године расписује

Јавни позив за доделу бесповратних средстава за реализцију инвестиционих пројеката којима се унапређује економски развој

Јавни позив расписује се у циљу стварања подстицајног амбијента за  улагање у пословну и комуналну инфраструктуру и привлачења директних инвестиција у новој индустријској зони у Јагодини.

Општи услови:
-да су регистровани на територији Републике Србије у Агенцији за привредне регистре, у складу са Законом који се на њих односи;
-да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
-да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
-да нису осуђивани за привредни преступ , нити им је правоснажном одлуком изречена мера забране обављања делатности.
Посебни услови:
-да су им инвестиционе активности усмерене ка производном сектору (авио индустрија и производња намештаја) код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 650.000 евра и којим се обезбеђује запошљавање  најмање 25 запослених на неодређено време, која радна места ће бити задржана у наредне три године од дана закључења уговора;
-да ће реализовати инвестицију у новој индустријској зони „Винорача“ у Јагодини, на кп.бр. 1752 КО Винорача и кп.бр. 415/21 КО Јагодина.

Средства опредељена Јавним позивом намењена су за:
-куповину земљишта, изградњу производног или складишног простора и пратећих садржаја у зависности од врсте делатности;
-куповину нове или половне производне опреме (не старије од пет година), укључујући доставна возила за превоз сопрстених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
-трајна обртна средства;
-набавку софтвера и других нематеријалних улагања.

Укупан износ средстава која могу бити додељена одређује се у зависности од испуњења следећих критеријума:
-референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реаизацији инвестиционих пројеката и сл.);
-висина и врста инвестиције, односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;
-технолошки ниво делатности која је предмет улагања;
-претходна сарадња са домаћим добављачима;
-ефекти инвестиције на запослене (обука запослених и просечна висина зарада);
-претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и после инвестиционог пројекта);
-финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта
Средства  за реализацију овог Јавног позива обезбеђена су у буџету града Јагодине.
Јавни позив је отворен до 31.05. 2018. године.

Потребна документација за подношење пријаве:
-образац бр. 1 Пријава за учествовање у поступку доделе бесповратних средстава;
-образац бр. 2 Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава;
-извод из АПР – доказ о регистрацији;
-потврда АПР или другог надлежног органа да није регистрован поступак  ликвидације или стечаја, нити је подносилац пријаве престао да постоји услед судске или одлуке другог органа са обавезујућом снагом, (оригинал или фотокопија);
-уверење надлежне пореске управе да је подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе)-оригинал или фотокопија;
-уверење да није осуђивано за привредне преступе, нити му је правоснажном одлуком изречена заштитна мера забране обављања делатности (издаје Привредни суд–доставити оригинал или фотокопију);
-референц листа
-подаци о инвестиционом пројекту:
(дати опис пројекта и начина његове реализације, циљеве, производе или услуге који ће бити резултат реализације пројекта, оквирни динамички план пројекта, описати кључне догађаје на спровођењу пројекта, као што су моменти куповине, добијање дозволе, увоз опреме, запошљавање, тренинг радника, пуштање у рад; дати финансијско-економску анализу пројекта и разлоге за реализацију пројекта у Јагодини)
Обрасци бр. 1 и  бр. 2  могу се преузети у Градској управи за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције и са интернет презентације  града Јагодине www.jagodina.org.rs  у делу Kонкурси.

Пријаву за доделу подстицајних средстава као и пратећу документацију слати путем поште на адресу:
Град Јагодина
Градска управа за буџет, финансије, привреду, пољопривреду и инвестиције
Краља Петра I бр. 6
35000 Јагодина

у затвореним ковертама, са видљивом ознаком „за јавни позив за доделу бесповратних средстава“.


Број: 401-584/18-01                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК
Датум: 25.5.2018.год.                                   Ратко Стевановић дипл.инж.ел., с.р.

PDF документа

Коментари
0
134

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 3 - 2 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже