најактуелније:

НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИ

01.Фебруар 2013
ЈАВНИ ПОЗИВ За инвеститоре заинтересоване за изградњу објеката у индустријској зони града Јагодине

На основу члана 82. 83. 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 и 24/11), члана 4. и 5.  Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник РС“, број 14/09) и члана 8. Пословника Градског већа („Службени гласник града Јагодина“, број 1/08), а у  вези Закључка Владе Републике Србије о давању сагласности 05 бр. 464-1979/2012 од 16.03.2012. године, на основу Одлуке Градског већа града Јагодина од 29.06.2012. године

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЈАГОДИНА ОБЈАВЉУЈЕ

Ј А В Н И    П О З И В

За инвеститоре заинтересоване за изградњу објеката у индустријској  зони града Јагодине

Даје се у закуп земљиште у Индустријској зони „Јагодина“ у Јагодини заинтересованим инвеститорима укупне повшрине од 150 ха.

 

Величину парцеле одређује инвеститор у зависности од његових потреба.

Земљиште се даје у закуп на 99 година без накнаде, уз испуњење следећих подуслова:

изградња индустријских објеката, осим трговинских објеката и објеката који загађују животну средину

да инвеститор у објекту запосли одређени број радника, с тим што се овлашћује председник Скупштине града да у непосредним преговорима са инвеститорима утврди колики је то број радника,

са свим радницима се закључује уговор на одређено време до 3 месеца,  ако задовоље услове инвеститора, након тога се закључује уговор на неодређено време, с тим што нема отпуштања радника у периоду од најмање 3 године од почетка рада, осим у случају кршења радне дисциплине, односно неизвршавања радних задатака, с тим да новопримљени радници морају бити исто са територије града Јагодине,

обавеза инвеститора је да о свом трошку изврши едукацију свих радника,

новоизграђени објекат мора почети са производњом најкасније 2 године од дана закључења Уговора  о закупу,

инвеститори са подручја града Јагодине морају имати пребивалиште на територији града најмање две године пре подношења пријаве.

 

Град Јагодина ће у Индустријској зони изградити пратећу инфраструктуру (електроенергетски објекти, водовод и канализација, гасификација, као и објекте телекомуникација).

 

Заинтересовани инвеститори, уз пријаву достављају и следећу документацију:

опште податке о предузећу – инвеститору (назив предузећа, седиште, делатност, облик организовања, ПИБ и сл.) и приложу доказе из којих се утврђују подаци о предузећу – инвеститору, као и подаци о величини предузећа – инвеститора (броју запослених, техничкој опремљености, већим досадашњим улагањима, власништву над некретнинама и сл.),

податке о бонитету предузећа – инвеститора, уз доказе,

референтну листу, 

изјаву да се прихватају услови наведени у овом позиву,

доказ да је инвеститор пословну  2011. годину завршио позитивно,

доказ да рачун инвеститора у 2011. и 2012 години до подношења пријаве није био у блокади.

инвеститор је у обавези да приложи одговарајуће потврде из којих се види да је измирио све обавезе према запосленима (плате, порези, доприноси за плате итд.) као и потврде да је измирио обавезе према дистрибутивним и другим органима (струја, комуналије, гас, порези. и сл.),

опис намераваних улагања, тј. изјава о томе какав би се објекат градио на земљишту (подаци о величини и намени објекта, као и други релевантни подаци о објекту),

изјаву о намераваном очетку и времену изградње објекта, тј. оријентационом почетку рада производње у новоизграђеном објекту,

изјаву о погодностима које би будући инвеститор био спреман да пружи грађанима града Јагодине.

Пријава по јавном позиву подносе се на адресу Комисија за избор најповољнијег понуђача у индустријској зони Ул. Краља Петра I бр. 6 Јагодина, са назнаком „ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ ОГЛАСУ – НЕ ОТВАРАТИ“.

Комисија ће по сваком поднетом захтеву одлучивати најкасније у року од 10 дана од дана пријаве по јавном огласу.

Позивају се инвеститори да искористе све повољности које даје град Јагодина.

Посебним уговором ближе ће се регулисати права и обавезе инвеститора и града Јагодине.

Јавни позив траје 30 дана од дана објављивања

 ГРАД ЈАГОДИНА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

РАТКО СТЕВАНОВИЋ

 

 

Коментари
0
704

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 8 - 6 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже