најактуелније:

Дочекајте Нову 2019. годину на градском тргу у Јагодини уз групу Галија, организатор Скупштина града Јагодине. Почетак концерта је у 22:45. Добродошли! |

НАЈНОВИЈИ КОНКУРСИ

27.Новембар 2015
Јавни конкурс за избор директора

Скупштина града Јагодине, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима ('Службени гласник РС' број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. Закон), члана 32. тачке 9. Закона о локалној самоуправи ('Службени гласник РС' број 129/07), члана 25. тачка 9. Статута града Јагодине ('Службени гласник града Јагодине' број 1/08, 2/08, 11/11, 14/13 и 17/15)  и Одлуке  Скупштине града Јагодине о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП 'Зоолошки врт' Јагодина ('Службени гласник града Јагодине' број 20/15), оглашава јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа 'Зоолошки врт' Јагодина на период од четири године.

Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће 'Зоолошки врт' са седиштем на адреси Браће Дирак бб, Јагодина. Скраћени назив пословног имена гласи ЈП 'Зоолошки врт', ПИБ 104495363, матични број 20177098, претежна делатност 91.04 – делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности, уписано у АПР 53149/15 од 19.06.2015. године.

Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор Јавног предузећа 'Зоолошки врт' Јагодина чији је оснивач града Јагодина.

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду ('Службени гласник РС' број 24/05, 61/05, 54/09, 32/12 и 75/14) испуњавају следеће услове:

 • да је пунолетно и пословно способно;
 • да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;
 • да има високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
 • да има најмање пет година радног искуства, од чега три  године на пословима за које је основано јавно предузеће или најмање три године на руководећим положајима; 
 • да није осуђивано за кривично дело против привреде,правног саобраћаја и службене дужности;
 • да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:

 • радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на њима ,као и  план и програм  за унапређење  даљег рада јавног предузећа;
 • извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
 • уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
 • доказ о пословној способности;
 • доказ да има општу здравствену способност ;
 • доказ о стручној спреми;
 • доказ о радном искуству;
 • доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде,правног саобраћаја и службене дужности;
 • доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организацијских и других способности неопходних за успешно организовање  и обављање функције директора.

Пријава са доказима о испуњености услова  подносе се у року од 15 дана од дана објављивања јавног огласа у 'Службеном  гласнику РС'  на адресу Град Јагодина Улица  Краља Петра I број 6, 35000 Јагодина са назнаком Комисији за именовање директора Јавног предузећа „Зоолошки врт“ из Јагодине, или преко писарнице органа Управе, са истом назнаком.        

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Мирослав Поповић  телефон 035/8150505.  

Неблаговремене,неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће закључком одбацити.

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном  гласнику РС“ и најмање у једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници Града Јагодине www.jagodina.org.rs

БРОЈ: 112-466/15-01

СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Марковић, с.р.

PDF документа

Коментари
0
483

Оставите коментар

Пре слања унесите тачан резултат у поље: 9 - 1 =
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже